Latest Event Updates

Покана за първа копка по проект

Posted on Updated on

Покана за първа копка по проект №BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. „Тева“ – общинска сграда с капацитет 100 души“

Покана първа копка проект 07.08.2020 последен вариант 31,07

Начална пресконференция по проект

Posted on

Kметът на Община Перник и екипът за управление на проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. „Тева“ – Общинска сграда с капацитет 100 души“, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.018-0003-С01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, имат удоволствието да Ви поканят на Начална пресконференция по проекта.

Дата: 12.03.2020 г. /четвъртък/ Начало: 11.00 ч.

Място: Заседателна зала на Община Перник

 

 

Pokana

Ново лого

Posted on Updated on

Фирма Ивентиво ЕООД с ново лого!

 


 

От днес Ивентиво ЕООД  разполага с ново лого разработено от  Harry’s Graphic Design Studio.

 

 

Студиото за графичен дизайн „Harry’s Graphic Design Studio“ се занимава със създаване на дизайн за лога, флаери, банери, дипляни, списания, корици за книги и уеб дизайн. Неговите специалности включват Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign.

 


EI44


 

EI44Lat


 

Подбор на кандидати 3

Posted on

Във връзка с изпълнение на проект „Отново на работа“, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.032-0038-C01 по процедура BG05M9ОP001-2.032 „Социално включване в общността” от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

EU_OPHRD

 

БЕНЕФИЦИЕНТЪТ ИВЕНТИВО ЕООД ОБЯВЯВА

 

Прием на заявления за ползване на услуги за подкрепа на социалното включване и подобряване достъпа до заетост на хора с увреждания и лица, които полагат грижи за зависими членове на семейството:

 

 1. Услуги за лична помощ – социален асистент и здравни грижи – почасови услуги за социално включване или в домашна среда на хора с увреждания и възрастни хора, зависими от грижи с оглед пълно и гъвкаво задоволяване на потребностите им и създаване на възможности за лицата, които полагат грижи за тях да бъдат отново включени в трудова заетост.
 2. Психологическо консултиране и подкрепа – експертни услуги в кабинет или в домашна среда насочени към подобряване на емоционалното състояние, опазване на психичното здраве, преодоляване на последиците от социалната изолация, както и изграждане на перспективи за личностно развитие, мотивационна подкрепа за повишаване на социалната активност и мотивиране за включване в различни форми на трудова заетост съобразно ресурсите и компетентностите на лицето.
 3. Обучения за придобиване на ключови компетентности – подпомагане включването на хората с увреждания, безработни и неактивни членове от семействата им на пазара на труда, чрез формиране и развиване на основни умения, необходими за успешна трудова реализация.
 4. Подкрепа за включване в заетост – професионално консултиране и услуги за подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и на лицата, които полагат грижи за зависими членове на семейството, чрез развиване на уменията им за търсене, намиране и задържане на работа.

 

Услугите се предоставят безплатно и за тях могат да кандидатстват:

 1. Лица с увреждания и безработни/ неактивни членове на семействата им;
 2. Безработни/ неактивни членове на семейство[1] с дете/ деца в риск[2];
 3. Безработни/ неактивни членове членове на семейства с дете/ деца с увреждания.

 

Кандидатите подават следните документи:

 1. Заявление (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие) за лице/ дете с увреждане;
 4. Удостоверение за настойничество/ попечителство – ако е приложимо (копие);
 5. Документ за самоличност на законния представител – настойник/попечител, ако е приложимо (за справка).

 

Образец на заявление може да се изтегли от     ТУК  или да се получи в офиса на проекта на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Бяло море“ № 13, ет. 2.

 

Срок за подаване на документи 31.10.2019 г., 17,00 часа.

 

Подадените след крайния срок документи ще бъдат разглеждани само в случай, че по проекта има наличен свободен капацитет за включване на нови лица.

 

Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в офиса на проекта на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Бяло море” № 13, ет. 2.

Одобрените кандидати, ще бъдат информирани лично в срок до 05.11.2019 г.

 

Важно!

Социален асистент и здравни грижи се предоставят само на лица с увреждания над 18 години.

Класирането на кандидат потребителите на услугите „социален асистент“ и „здравни грижи“ ще се извърши след оценка на потребностите.

До оценка на потребностите ще бъдат допуснати само лицата, представили всички изисквани документи.

 

 

Допълнителна информация може да бъде получена в офиса на проекта на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Бяло море” № 13, ет. 2, на тел. 0878 258 899 и по електронна поща: otnovonarabota@abv.bg

 

[1] „Семейство“ (съгласно Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане) включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак)

[2] „Дете в риск“ е дете (съгласно Закона за закрила на детето)

а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;

б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;

в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;

г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от специалист;

д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.

Подбор на кандидати 2

Posted on Updated on

Във връзка с изпълнение на проект „Отново на работа“, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.032-0038-C01 по процедура BG05M9ОP001-2.032 „Социално включване в общността” от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

EU_OPHRD

БЕНЕФИЦИЕНТЪТ ИВЕНТИВО ЕООД ОБЯВЯВА

 

Подбор на кандидати за следните длъжности:

 1. Медицинска сестра – 1 щатен брой;
 2. Социален асистент – 10 щатни броя.
 3. Информация за длъжност „Медицинска сестра“

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Oбразование – завършена минимум образователнo-квалификационна степен „професионален бакалавър“ в областта на медицинските науки – специалност „медицинска сестра“.
 2. Добри компютърни умения – работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 3. Наличието на доказан опит по специалността ще се счита за предимство за кандидата.

Специфични изисквания:

 1. Лични качества – комуникативност, организираност и отговорност, умения за работа с лица в неравностойно положение.
 2. Способност за планиране и организиране на дейността и осъществяване на контрол, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности на длъжността:

 1. Предоставя и събира здравна информация за потребителите.
 2. Оказва помощ и подкрепа като спазва нормативните документи, касаещи дейността.
 3. Оказва грижа за психическото, физическото и социалното здраве на потребителите.
 4. Организира здравни беседи за целевата група.
 5. Осъществява контрол и консултира приема на лекарства, предписани от лекар.
 6. Извършва процедури и различни видове манипулации, като: измерване и оценяване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура), извършване на инжекции, смяна на превръзки и др.
 7. Обучава в ползване на помощни средства, приспособления и съоръжения за придвижване.
 8. Работи индивидуално и групово с потребителите.
 9. Консултира относно хранене, хигиена и двигателен режим.
 10. Препоръчва и съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и предписани манипулации.
 11. Поддържа тясна връзка с роднините/близките на потребителите, като редовно ги информира за здравословното им състояние.
 12. Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в дома на потребителите.
 13. Следи за жизнения статус на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние.
 14. Води необходимата документация и отчетност, утвърдени по проекта.
 15. Участва в обсъждането и планирането на дейности на социалните асистенти по предоставяне на услугите.
 16. Спазва принципа на поверителност на лични данни и факти, станали му известни по повод изпълнение на работата.
 17. Управлява предоставеното имущество, отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база и контролира икономичното и целесъобразно изразходване на материалите и консумативите.

Място и условия за изпълнение на длъжността

 1. Длъжността се изпълнява мобилно, в домовете на потребителите от целевата група на проекта в гр. Гоце Делчев.
 2. Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период от 12 месеца и пълно работно време (8 часа на ден).

 

 1. Информация за длъжност „Социален асистент“

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – завършено минимум начално образование.
 1. Професионален опит – не се изисква. Наличието на доказан професионален опит на сходна длъжност ще се счита за предимство за кандидата.

Специфични изисквания:

 1. Лични качества – общителност, организираност и отговорност, позитивна нагласа за работа с лица в неравностойно положение (хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора); умения за самостоятелна работа и работа в екип, умения за вземане на самостоятелни решения, в рамките на изпълнение на ежедневната работа.

Основни задължения и отговорности на длъжността:

 1. Организира и осъществява ежедневна дейност, осигуряваща необходимите санитарно-хигиенни, битови и социални условия за осигуряване на нормален живот на потребителя, включително помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него:
 • Доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене;
 • Пазаруване на храна, дребни вещи за дома и лекарства по лекарско предписание – при възникнала необходимост;
 • Помощ за поддържане на лична хигиена – подпомагане при обличане, къпане, ресане, поставяне в инвалидна количка;
 • Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя – при възникнала необходимост.
 • Помощ при вземането на лекарства, предписани от лекар, измерване на кръвно на-лягане, придружаване до личен лекар, при настаняване в болница;
 • Придружаване извън дома на потребителя – на разходка, придружаване до учебно заведение, до работа, при посещение на личен лекар, при необходимост от посещение на държавни или общински институции;
 • Оказване на съдействие за организиране на свободното време на потребителя, насърчаване на комуникацията и поддържането на социални контакти – организиране на развлечения и занимания в дома и извън него, четене на книги и вестници.
 1. Грижи се за здравето и безопасността на потребителя, като предлага мерки за намаляване или отстраняване (ако е възможно) на рисковете в дома му, а при спешен случай незабавно информира личния лекар на потребителя и посоченото за контакт лице.
 2. Предоставя еднократни социални услуги (битови, административни, медицински, др.) по молба на потребителя – съдействие и придружаване при подаване на документи в пенсионен отдел, Дирекция „Социално подпомагане, Общината, и др., при снабдяване с помощни средства, при изготвяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК, РЕЛК, както и при настаняване или напускане на болница, грижи след болнично лечение, рехабилитация и др.
 3. Поддържа редовна връзка с роднините/близките и им предоставя текуща информация за състоянието на потребителя.
 4. Води задължителната работна документация и отчетност, утвърдена по проекта.

Място и условия за изпълнение на длъжността

 1. Длъжността се изпълнява мобилно, в домовете на потребителите от целевата група на проекта в гр. Гоце Делчев.
 2. Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период от 12 месеца и пълно работно време (8 часа на ден).

 

 1. Документи за кандидатстване
 2. Заявление за участие в подбора (по образец – Приложение 1);
 3. Автобиография (по образец – Приложение 2);
 4. Документ за самоличност (за справка)
 5. Копие на документи за придобита образователно-квалификационна степен; допълнителни квалификации и обучения (ако е приложимо);
 6. Копие на документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (ако е приложимо);
 7. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – ако не се подава лично.

 

Образците на заявление и автобиография могат да се изтеглят на края на тази публикация.

 

 1. Ред за провеждане на подбора
  1. Подбор по документи.
  2. Интервю с одобрените по документи кандидати. До участие в интервю се допускат кандидати, които са представили всички необходими документи в срок и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията.

 

 1. Срок за подаване на документи:
 2. Срок за подаване на документите – до 18.10.2019 г., 12,00 часа.
 3. Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) всеки работен ден от 08,00 до 12,00 часа на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Бяло море” № 13, ет. 2, офис 1.

 

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на интернет страницата на ИВЕНТИВО ЕООД http://eventivo.eu/ до 23.10.2019 г.

 

Допълнителна информация може да бъде получена на тел. 0878 258 899 и по електронна поща: otnovonarabota@abv.bg

 

4-DH socialen asistent1-zaiavlenie obrazec2-CV obrazec3-DH medicinska sestra

Подбор на кандидати

Posted on Updated on

Проект „Отново на работа“, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.032-0038-C01 по процедура BG05M9ОP001-2.032 „Социално включване в общността” от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФОБЯВА

Във връзка с изпълнение на проект „Отново на работа“, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.032-0038-C01 по процедура BG05M9ОP001-2.032 „Социално включване в общността” от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

 

БЕНЕФИЦИЕНТЪТ ИВЕНТИВО ЕООД ОБЯВЯВА

 

Подбор на кандидати за следните длъжности:

 1. Управител, социални услуги в общността – 1 щатен брой;
 2. Социален работник – 1 щатен брой;
 3. Консултант, подкрепена заетост – 1 щатен брой.

 

 1. Информация за длъжност „Управител, социални услуги в общността“

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – завършена минимална образователна степен – „Бакалавър“ в областта педагогическите, хуманитарните, социалните, стопански и правни науки.
 2. Отлични компютърни умения – работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 3. Професионален опит – наличието на доказан управленски опит и/или опит в сферата на социалните услуги/ дейности за хора в неравностойно положение ще се счита за предимство за кандидата.

Специфични изисквания:

 1. Добро познаване на нормативните актове, свързани с осъществяването на социални дейности и предоставянето на социални услуги – закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата по предоставяне на услугите, заложени в проекта.
 2. Способност за планиране и организиране на дейността и осъществяване на контрол, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
 3. Опит при изпълнение на проекти – ще се счита за предимство.

Основни задължения и отговорности на длъжността:

 1. Изпълнява функциите на ръководител, като организира, ръководи и координира цялостната дейност на персонала по изпълнение на проектните дейности, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове.
 2. Осъществява контрол на персонала по отношение на качеството и количеството на предоставените социални и здравни услуги.
 3. Води задължителната работна документация и отчетност – изготвя оценки на индивидуалните потребности, участва в изготвянето на плановете за социално-здравни услуги и подкрепена заетост, поддържа регистри, списъци, потребителски досиета и др., съобразно изискванията на финансиращата програма и утвърдените вътрешни правила за предоставяне на услугите.
 4. Координира процеса и осигурява условия за предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране за лицата от целевите групи, от наетият по проекта специалист.
 5. Осъществява мониторинг и контрол върху качеството на работа на персонала, чрез проучване информацията в работните документи, провеждане на анкети, разговори с персонала и потребителите на услугите за обратна връзка и др.
 6. Осъществява връзки с други институции (ДСП, НПО, заведения за болнична и доболнична медицинска помощ и др.) и общински служители, при възникнала необходимост.
 7. Осигурява безопасни и здравословни условия на труд за персонала, води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд.
 8. Изготвя и утвърждава графиците за работа на наетия персонал, следи за стриктното им изпълнение и провежда оперативни съвещания, свързани с организацията на дейностите по предоставяне на услугите.
 9. Управлява предоставеното му имущество, отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база и контролира икономичното и целесъобразно изразходване на материалите и консумативите.

Място и условия за изпълнение на длъжността

 1. Длъжността се изпълнява в офиса на проекта в гр. Гоце Делчев.
 2. Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период от 13 месеца и непълно работно време (4 часа на ден).

 

 1. Информация за длъжност „Социален работник“

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – завършена минимална образователна степен – „Бакалавър“ в областта педагогическите, хуманитарните, социалните, стопански и правни науки.
 2. Отлични компютърни умения – работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 3. Професионален опит – наличието на доказан опит в сферата на социалните услуги/ дейности за хора в неравностойно положение ще се счита за предимство за кандидата.

Специфични изисквания:

 1. Познаване на нормативните актове, свързани с осъществяването на социални дейности и предоставянето на социални услуги – закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата по предоставяне на услугите, заложени в проекта.
 2. Лични качества – комуникативност, организираност и отговорност, умения за работа с лица с увреждания; умения за индивидуална работа и работа в екип; технически умения за работа с документи и с офис техника.

Основни задължения и отговорности на длъжността:

 1. Оказва подкрепа на лицата от целевата група на проекта, по отношение на тяхната социална интеграция, като:
 • Проучва индивидуалните потребности на участниците от целевите групи и изготвя оценка на потребностите от социално-здравни услуги по утвърдения формуляр.
 • Оказва специализирана помощ, подкрепа и социално консултиране на потребителите на услугите, като спазва нормативните документи, касаещи дейността – установяване на първоначален контакт, поддържане на връзка, информиране, ориентиране, посредничество, като описва информацията в работните документи.
 • Насочва и/или придружава потребителите до други социални и/или здравни институции и организации в общината.
 • Предоставя компетентни съвети, актуална информация, споделя опит и знания в областта на социалната закрила, социалните дейности и достъпа до социални услуги.
 1. Осъществява методическо ръководство на персонала по отношение на качеството и количеството на предоставените социални и здравни услуги.
 2. Води задължителната работна документация и отчетност съгласно нормативните изисквания и указанията на финансиращата програма – изготвя оценки на потребностите, индивидуални планове и отчетни документи, поддържа регистри, списъци, досиета, съобразно изискванията на финансиращата програма и утвърдените вътрешни правила за предоставяне на услугите, като има свобода да проявява инициативност и съгласува работата си с другите специалисти по проекта.
 3. Осъществява мониторинг (самостоятелно или съвместно с управителя) върху качеството на работа на персонала, предоставящ услугите в домашна среда, чрез проучване информацията в работните документи, посещения в дома на потребителите, разговори за обратна връзка от потребителите на услугите и др.
 4. Осъществява връзки с други институции (ДСП, ОЗД, РПУ, НПО, заведения за болнична и доболнична медицинска помощ и др.) и общински служители, при възникнала необходимост.

Място и условия за изпълнение на длъжността

 1. Длъжността се изпълнява в офиса на проекта в гр. Гоце Делчев.
 2. Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период от 13 месеца и пълно работно време (8 часа на ден).

 

III. Информация за длъжност „Консултант, подкрепена заетост“

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – завършена минимална образователна степен – „Бакалавър“ в областта педагогическите, хуманитарните, социалните, стопански и правни науки.
 2. Отлични компютърни умения – работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 3. Професионален опит – наличието на доказан опит в сферата на заетостта и/или социалните услуги/ дейности ще се счита за предимство за кандидата.

Специфични изисквания:

 1. Добро познаване на нормативната база, регламентираща трудовата дейност, безопасността на труда и правата на работещите.
 2. Организационни и лични качества – комуникативност, организираност и отговорност, умения за работа с лица в неравностойно положение; умения за индивидуална работа и работа в екип; технически умения за работа с документи и с офис техника.

Основни задължения и отговорности на длъжността:

 1. Оказва подкрепа на лицата от целевата група на проекта, по отношение на тяхната успешна трудова реализация и развиване на уменията им за търсене, намиране и задържане на работа в сферата на пазарната икономика, като:
 • Изготвя оценка на специфичните потребности от консултиране и подкрепа на всеки един от участниците.
 • Разработва индивидуални трудови и/или терапевтични и/или интеграционни програми за всяко лице и оказване на съдействие за тяхното изпълнение.
 • Предоставя компетентни съвети, актуална информация, споделя опит и знания в определени области – трудово право, социална интеграция, личностно развитие, образование и квалификация и др.
 • Информира за свободните работни места в общината, консултира за подходящите професии, съобразено с желанията и способностите на отделния човек.
 • При необходимост придружава лицата при контакти с потенциални работодатели или за интервю с нов работодател.
 • Консултира лицата по проблеми и трудности, свързани с включването и упражняването на конкретна трудова дейност.
 • Подпомага формирането на умения за свързване на индивидуалните способности с изискванията на желаната професия.
 • Оказва помощ за усвояване на базови умения за работа с компютър и интернет за търсене на подходяща работа, подготовка на автобиография, мотивационно писмо, молба за постъпване на работа и др.
 1. Провежда с лицата индивидуални сесии за кариерно консултиране, ориентиране и подкрепа на професионалната реализация.
 2. Организира и провежда сесии за групово професионално консултиране за развитие на умения и компетенции за включване и интегриране на пазара на труда.
 3. Създава и поддържа работна документация на всички лица, с които работи.
 4. Изготвя протоколи и присъствени списъци за всяка проведена индивидуална и групова сесия за професионално консултиране и подкрепа.

Място и условия за изпълнение на длъжността

 1. Длъжността се изпълнява в офиса на проекта в гр. Гоце Делчев.
 2. Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период от 13 месеца и пълно работно време (8 часа на ден).

 

 1. Документи за кандидатстване
 2. Заявление за участие в подбора (по образец – Приложение 1);
 3. Автобиография (по образец – Приложение 2);
 4. Документ за самоличност (за справка)
 5. Копие на документи за придобита образователно-квалификационна степен; допълнителни квалификации и обучения (ако е приложимо);
 6. Копие на документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (ако е приложимо);
 7. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – ако не се подава лично.

 

Образците на заявление и автобиография могат да се изтеглят от <<ТУК>> или да се получат от Информационния център в Община Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2.

 

 1. Ред за провеждане на подбора
  1. Подбор по документи.
  2. Интервю с одобрените по документи кандидати. До участие в интервю се допускат кандидати, които са представили всички необходими документи в срок и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията.

 

 1. Срок за подаване на документи:

Срок за подаване на документите – до 27.09.2019 г., 17,00 часа.

Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2 – Информационен център.

 

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто да бъдат обявени на интернет страницата на ИВЕНТИВО ЕООД и на информационното табло на служебния вход на сградата на общината до 02.10.2019 г.

Социални дейности

Posted on Updated on


 

Проект № BG05M9ОP001-2.032-0038-C01 „Отново на работа“,

финансиран от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

 

 

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси 2014-2020

Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Наименование на процедура: BG05M9OP001-2.032 „Социално включване в общността“

Наименование на проекта: BG05M9OP001-2.032-0038 „Отново на работа“

Срок на изпълнение: 15 месеца (01.09.2019 г. – 01.12.2020 г.)

Стойност на проекта: 199 915,98 лв., от които от които 169 928,58 лв. европейско и 29 987,40 лв. национално съфинансиране.

Бенефициент: „Ивентиво“ ЕООД

Партньор: Фондация Стъпка по стъпка“

 

Местонахождение изпълнението на проекта: Община Гоце Делчев

 

Кратко описание на проектното предложение:

Основната цел на проекта е да се насърчи социалното включване на хора с увреждания и лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството (включително деца) на територията на община Гоце Делчев, чрез предоставяне на интегрирани междусекторни услуги за подкрепа на личностната и професионална реализация.

Специфичните цели са:

 1. Повишаване на уменията за социална адаптация, личностна реализация и активно поведение на пазара на труда на хора с увреждания и неактивни/ безработни лица, чрез прилагане на комплексни интегрирани мерки и услуги за индивидуална подкрепа.
 2. Повишаване на възможностите за професионална реализация на хора с увреждания и други лица в неравностойно положение, посредством включването им в специализирани обучения по ключови компетентности, професионално и бизнес ориентиране и подкрепа за достъп до заетост.

В проекта ще се включат 40 лица, жители на община Гоце Делчев, представители на целевите групи:

 • хора с увреждания над 18 г. и техните семейства;
 • семейства с деца, вкл. в риск и с увреждания;
 • 10 служители на кандидата/партньора.

Проектните цели ще бъдат постигнати с изпълнението на следните основни дейности:

 • Предоставяне на услуги за социално включване за пълнолетни лица с увреждания или в риск, основани на индивидуален подход и потребности;
 • Мотивационна, психологическа и друг тип подкрепа за целевите групи, според тяхната индивидуална потребност;
 • Предоставяне на обучения за придобиване на ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот;
 • Подкрепа за намиране на работа и други подкрепящи услуги за подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и на лицата, които полагат грижи за зависими членове на семейството, включително и чрез предоставяне на подкрепящи иновативни социални услуги в общността за лицата с увреждания;
 • Информационни кампании за информиране на работодателите и обществото за възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля за обществеността като цяло.

 

Предвижда се по проекта да бъде назначен персонал за предоставяне на услуги за социално включване за пълнолетни лица с увреждания или в риск, както следва:

 • управител на социални услуги в общността – 1;
 • социален работник – 1;
 • консултант подкрепена заетост – 1;
 • медицинска сестра – 1;
 • социални асистенти – 10.

В рамките на 12 месеца на одобрените и включени в проекта потребители ще се предоставят както социални услуги за лична помощ („социален асистент“), така и при необходимост здравни услуги (придружаване до здравно заведение, смяна на превръзки, измерване на кръвно налягане, поставяне на инжекции и др,) и специализирани услуги (психологическа и мотивационна подкрепа, консултиране за включване в рехабилитационни и терапевтични програми и др.). Услугите ще се предоставят както в домашна среда, така и извън нея, с цел максимално задоволяване индивидуалните потребности на лицата от целевите групи. Изборът на вида услуги и тяхната продължителност ще се извършва с участието на потребителите, въз основа на направената оценка на потребностите и възможностите на проекта. Посредством услугите на социалните асистенти хората с увреждания ще получат помощ за включването им в другите дейности по проекта, участието им в мероприятия в общността и осъществяване на контакти с потенциални работодатели.

Чрез предоставяне на почасови услуги в домашна среда за зависимите от грижи пълнолетни възрастни в семействата от целевата група ще се реализира възможност за неактивните/ безработни членове на семейството да се включат в планираните по проекта дейности за подкрепа за включване в трудова заетост.

 


Ивентиво ЕООД е партньор на Фондация “Стъпка по стъпка” по  ПРОЕКТ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Код на процедура   BG05M9OP001-2.009

Наименование на проектно предложение

“Стартирай днес”

Срок на изпълнение, месеци  14

Кратко описание 

Общата цел на проекта е насърчаване на социалното включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги, чрез разработване и изпълнение на мерки за подкрепа на личностното и професионално развитие и формиране на умения за самостоятелен живот.

Специфичните цели на проекта са:

 1. Подкрепа за личностно развитие и формиране на умения за самостоятелен живот на деца и младежи, включително такива с увреждания и в риск, които ползват резидентна грижа, чрез разработване и прилагане на комплексни програми за групова и индивидуална работа.

 2. Повишаване на възможностите за бъдеща професионална реализация на деца и младежи в неравностойно положение, посредством включването им в специализирани обучения по ключови компетентности, професионално ориентиране и подкрепа за достъп до образование.

Целевата група, обхваната в проекта включва 80 деца и младежи в неравностойно положение, включително и с увреждания, настанени в резидентни услуги на територията на общините Гоце Делчев, Крумовград, Берковица, Момчилград и Свиленград.

Поставените цели ще бъдат постигнати с изпълнение на следните основни дейности:

 1. Разработване и прилагане на комплексни програми за групова и индивидуална работа насочена към професионалното и личностно развитие,

 2. Оказване на подкрепа за достъп до образование, придобиване и развиване на умения за самостоятелен живот и др.;

 3. Включване на децата и младежите от целевите групи в обучения по ключови компетентности – общуване на чужди езици и дигитална компетентност;

 4. Предоставяне на специализирано обучение на младежите над 16 г., насочено към професионалната реализация – ориентиране на пазара на труда, генериране на бизнес идеи и формиране на предприемачески умения.

ISO 9001:2015

Posted on

От 31.03.2017   ЦПО “ТРЕНИНГ ФАКТОРИ”  към ИВЕНТИВО ЕООД притежва  сертификат

ISO 9001:2015

 Издаден от BV_Certification_ISO9001

Обхват на сертификация

Организиране и провеждане на събития и обучения,

в това число професионални и такива,

повишаващи квалификацията на педагогически специалисти.

 Разработване на обучителни и квалификационни

 програми/концепции и материали за обучения, курсове и събития.