Проект „Отново на работа“

Проект „Отново на работа“, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.032-0038-C01 по процедура BG05M9ОP001-2.032 „Социално включване в общността” от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

EU_OPHRD


 

ОБЯВА

 

Във връзка с изпълнение на проект „Отново на работа“, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.032-0038-C01 по процедура BG05M9ОP001-2.032 „Социално включване в общността” от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

EU_OPHRD

 

БЕНЕФИЦИЕНТЪТ ИВЕНТИВО ЕООД ОБЯВЯВА

 

Прием на заявления за ползване на услуги за подкрепа на социалното включване и подобряване достъпа до заетост на хора с увреждания и лица, които полагат грижи за зависими членове на семейството:

 

 1. Услуги за лична помощ – социален асистент и здравни грижи – почасови услуги за социално включване или в домашна среда на хора с увреждания и възрастни хора, зависими от грижи с оглед пълно и гъвкаво задоволяване на потребностите им и създаване на възможности за лицата, които полагат грижи за тях да бъдат отново включени в трудова заетост.
 2. Психологическо консултиране и подкрепа – експертни услуги в кабинет или в домашна среда насочени към подобряване на емоционалното състояние, опазване на психичното здраве, преодоляване на последиците от социалната изолация, както и изграждане на перспективи за личностно развитие, мотивационна подкрепа за повишаване на социалната активност и мотивиране за включване в различни форми на трудова заетост съобразно ресурсите и компетентностите на лицето.
 3. Обучения за придобиване на ключови компетентности – подпомагане включването на хората с увреждания, безработни и неактивни членове от семействата им на пазара на труда, чрез формиране и развиване на основни умения, необходими за успешна трудова реализация.
 4. Подкрепа за включване в заетост – професионално консултиране и услуги за подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и на лицата, които полагат грижи за зависими членове на семейството, чрез развиване на уменията им за търсене, намиране и задържане на работа.

 

Услугите се предоставят безплатно и за тях могат да кандидатстват:

 1. Лица с увреждания и безработни/ неактивни членове на семействата им;
 2. Безработни/ неактивни членове на семейство[1] с дете/ деца в риск[2];
 3. Безработни/ неактивни членове членове на семейства с дете/ деца с увреждания.

 

Кандидатите подават следните документи:

 1. Заявление (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие) за лице/ дете с увреждане;
 4. Удостоверение за настойничество/ попечителство – ако е приложимо (копие);
 5. Документ за самоличност на законния представител – настойник/попечител, ако е приложимо (за справка).

 

Образец на заявление може да се изтегли от     ТУК  или да се получи в офиса на проекта на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Бяло море“ № 13, ет. 2.

 

Срок за подаване на документи 31.10.2019 г., 17,00 часа.

 

Подадените след крайния срок документи ще бъдат разглеждани само в случай, че по проекта има наличен свободен капацитет за включване на нови лица.

 

Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в офиса на проекта на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Бяло море” № 13, ет. 2.

Одобрените кандидати, ще бъдат информирани лично в срок до 05.11.2019 г.

 

Важно!

Социален асистент и здравни грижи се предоставят само на лица с увреждания над 18 години.

Класирането на кандидат потребителите на услугите „социален асистент“ и „здравни грижи“ ще се извърши след оценка на потребностите.

До оценка на потребностите ще бъдат допуснати само лицата, представили всички изисквани документи.

 

 

Допълнителна информация може да бъде получена в офиса на проекта на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Бяло море” № 13, ет. 2, на тел. 0878 258 899 и по електронна поща: otnovonarabota@abv.bg

 

[1] „Семейство“ (съгласно Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане) включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак)

[2] „Дете в риск“ е дете (съгласно Закона за закрила на детето)

а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;

б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;

в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;

г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от специалист;

д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.

Във връзка с изпълнение на проект „Отново на работа“, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.032-0038-C01 по процедура BG05M9ОP001-2.032 „Социално включване в общността” от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

ОБЯВА

БЕНЕФИЦИЕНТЪТ ИВЕНТИВО ЕООД ОБЯВЯВА

 

Подбор на кандидати за следните длъжности:

 1. Медицинска сестра – 1 щатен брой;
 2. Социален асистент – 10 щатни броя.
 3. Информация за длъжност „Медицинска сестра“

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Oбразование – завършена минимум образователнo-квалификационна степен „професионален бакалавър“ в областта на медицинските науки – специалност „медицинска сестра“.
 2. Добри компютърни умения – работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 3. Наличието на доказан опит по специалността ще се счита за предимство за кандидата.

Специфични изисквания:

 1. Лични качества – комуникативност, организираност и отговорност, умения за работа с лица в неравностойно положение.
 2. Способност за планиране и организиране на дейността и осъществяване на контрол, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности на длъжността:

 1. Предоставя и събира здравна информация за потребителите.
 2. Оказва помощ и подкрепа като спазва нормативните документи, касаещи дейността.
 3. Оказва грижа за психическото, физическото и социалното здраве на потребителите.
 4. Организира здравни беседи за целевата група.
 5. Осъществява контрол и консултира приема на лекарства, предписани от лекар.
 6. Извършва процедури и различни видове манипулации, като: измерване и оценяване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура), извършване на инжекции, смяна на превръзки и др.
 7. Обучава в ползване на помощни средства, приспособления и съоръжения за придвижване.
 8. Работи индивидуално и групово с потребителите.
 9. Консултира относно хранене, хигиена и двигателен режим.
 10. Препоръчва и съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и предписани манипулации.
 11. Поддържа тясна връзка с роднините/близките на потребителите, като редовно ги информира за здравословното им състояние.
 12. Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в дома на потребителите.
 13. Следи за жизнения статус на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние.
 14. Води необходимата документация и отчетност, утвърдени по проекта.
 15. Участва в обсъждането и планирането на дейности на социалните асистенти по предоставяне на услугите.
 16. Спазва принципа на поверителност на лични данни и факти, станали му известни по повод изпълнение на работата.
 17. Управлява предоставеното имущество, отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база и контролира икономичното и целесъобразно изразходване на материалите и консумативите.

Място и условия за изпълнение на длъжността

 1. Длъжността се изпълнява мобилно, в домовете на потребителите от целевата група на проекта в гр. Гоце Делчев.
 2. Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период от 12 месеца и пълно работно време (8 часа на ден).

 

 1. Информация за длъжност „Социален асистент“

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – завършено минимум начално образование.
 1. Професионален опит – не се изисква. Наличието на доказан професионален опит на сходна длъжност ще се счита за предимство за кандидата.

Специфични изисквания:

 1. Лични качества – общителност, организираност и отговорност, позитивна нагласа за работа с лица в неравностойно положение (хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора); умения за самостоятелна работа и работа в екип, умения за вземане на самостоятелни решения, в рамките на изпълнение на ежедневната работа.

Основни задължения и отговорности на длъжността:

 1. Организира и осъществява ежедневна дейност, осигуряваща необходимите санитарно-хигиенни, битови и социални условия за осигуряване на нормален живот на потребителя, включително помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него:
 • Доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене;
 • Пазаруване на храна, дребни вещи за дома и лекарства по лекарско предписание – при възникнала необходимост;
 • Помощ за поддържане на лична хигиена – подпомагане при обличане, къпане, ресане, поставяне в инвалидна количка;
 • Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя – при възникнала необходимост.
 • Помощ при вземането на лекарства, предписани от лекар, измерване на кръвно на-лягане, придружаване до личен лекар, при настаняване в болница;
 • Придружаване извън дома на потребителя – на разходка, придружаване до учебно заведение, до работа, при посещение на личен лекар, при необходимост от посещение на държавни или общински институции;
 • Оказване на съдействие за организиране на свободното време на потребителя, насърчаване на комуникацията и поддържането на социални контакти – организиране на развлечения и занимания в дома и извън него, четене на книги и вестници.
 1. Грижи се за здравето и безопасността на потребителя, като предлага мерки за намаляване или отстраняване (ако е възможно) на рисковете в дома му, а при спешен случай незабавно информира личния лекар на потребителя и посоченото за контакт лице.
 2. Предоставя еднократни социални услуги (битови, административни, медицински, др.) по молба на потребителя – съдействие и придружаване при подаване на документи в пенсионен отдел, Дирекция „Социално подпомагане, Общината, и др., при снабдяване с помощни средства, при изготвяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК, РЕЛК, както и при настаняване или напускане на болница, грижи след болнично лечение, рехабилитация и др.
 3. Поддържа редовна връзка с роднините/близките и им предоставя текуща информация за състоянието на потребителя.
 4. Води задължителната работна документация и отчетност, утвърдена по проекта.

Място и условия за изпълнение на длъжността

 1. Длъжността се изпълнява мобилно, в домовете на потребителите от целевата група на проекта в гр. Гоце Делчев.
 2. Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период от 12 месеца и пълно работно време (8 часа на ден).

 

 1. Документи за кандидатстване
 2. Заявление за участие в подбора (по образец – Приложение 1);
 3. Автобиография (по образец – Приложение 2);
 4. Документ за самоличност (за справка)
 5. Копие на документи за придобита образователно-квалификационна степен; допълнителни квалификации и обучения (ако е приложимо);
 6. Копие на документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (ако е приложимо);
 7. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – ако не се подава лично.

 

Образците на заявление и автобиография могат да се изтеглят от интернет страницата на ИВЕНТИВО ЕООД – http://eventivo.eu/

 

 1. Ред за провеждане на подбора
  1. Подбор по документи.
  2. Интервю с одобрените по документи кандидати. До участие в интервю се допускат кандидати, които са представили всички необходими документи в срок и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията.

 

 1. Срок за подаване на документи:
 2. Срок за подаване на документите – до 18.10.2019 г., 12,00 часа.
 3. Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) всеки работен ден от 08,00 до 12,00 часа на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Бяло море” № 13, ет. 2, офис 1.

 

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на интернет страницата на ИВЕНТИВО ЕООД http://eventivo.eu/ до 23.10.2019 г.

 

Допълнителна информация може да бъде получена на тел. 0878 258 899 и по електронна поща: otnovonarabota@abv.bg

 

 

Във връзка с изпълнение на проект „Отново на работа“, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.032-0038-C01 по процедура BG05M9ОP001-2.032 „Социално включване в общността” от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

 

БЕНЕФИЦИЕНТЪТ ИВЕНТИВО ЕООД ОБЯВЯВА

 

Подбор на кандидати за следните длъжности:

 1. Медицинска сестра – 1 щатен брой;
 2. Социален асистент – 10 щатни броя.
 3. Информация за длъжност „Медицинска сестра“

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Oбразование – завършена минимум образователнo-квалификационна степен „професионален бакалавър“ в областта на медицинските науки – специалност „медицинска сестра“.
 2. Добри компютърни умения – работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 3. Наличието на доказан опит по специалността ще се счита за предимство за кандидата.

Специфични изисквания:

 1. Лични качества – комуникативност, организираност и отговорност, умения за работа с лица в неравностойно положение.
 2. Способност за планиране и организиране на дейността и осъществяване на контрол, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности на длъжността:

 1. Предоставя и събира здравна информация за потребителите.
 2. Оказва помощ и подкрепа като спазва нормативните документи, касаещи дейността.
 3. Оказва грижа за психическото, физическото и социалното здраве на потребителите.
 4. Организира здравни беседи за целевата група.
 5. Осъществява контрол и консултира приема на лекарства, предписани от лекар.
 6. Извършва процедури и различни видове манипулации, като: измерване и оценяване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура), извършване на инжекции, смяна на превръзки и др.
 7. Обучава в ползване на помощни средства, приспособления и съоръжения за придвижване.
 8. Работи индивидуално и групово с потребителите.
 9. Консултира относно хранене, хигиена и двигателен режим.
 10. Препоръчва и съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и предписани манипулации.
 11. Поддържа тясна връзка с роднините/близките на потребителите, като редовно ги информира за здравословното им състояние.
 12. Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в дома на потребителите.
 13. Следи за жизнения статус на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние.
 14. Води необходимата документация и отчетност, утвърдени по проекта.
 15. Участва в обсъждането и планирането на дейности на социалните асистенти по предоставяне на услугите.
 16. Спазва принципа на поверителност на лични данни и факти, станали му известни по повод изпълнение на работата.
 17. Управлява предоставеното имущество, отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база и контролира икономичното и целесъобразно изразходване на материалите и консумативите.

Място и условия за изпълнение на длъжността

 1. Длъжността се изпълнява мобилно, в домовете на потребителите от целевата група на проекта в гр. Гоце Делчев.
 2. Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период от 12 месеца и пълно работно време (8 часа на ден).

 

 1. Информация за длъжност „Социален асистент“

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – завършено минимум начално образование.
 1. Професионален опит – не се изисква. Наличието на доказан професионален опит на сходна длъжност ще се счита за предимство за кандидата.

Специфични изисквания:

 1. Лични качества – общителност, организираност и отговорност, позитивна нагласа за работа с лица в неравностойно положение (хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора); умения за самостоятелна работа и работа в екип, умения за вземане на самостоятелни решения, в рамките на изпълнение на ежедневната работа.

Основни задължения и отговорности на длъжността:

 1. Организира и осъществява ежедневна дейност, осигуряваща необходимите санитарно-хигиенни, битови и социални условия за осигуряване на нормален живот на потребителя, включително помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него:
 • Доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене;
 • Пазаруване на храна, дребни вещи за дома и лекарства по лекарско предписание – при възникнала необходимост;
 • Помощ за поддържане на лична хигиена – подпомагане при обличане, къпане, ресане, поставяне в инвалидна количка;
 • Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя – при възникнала необходимост.
 • Помощ при вземането на лекарства, предписани от лекар, измерване на кръвно на-лягане, придружаване до личен лекар, при настаняване в болница;
 • Придружаване извън дома на потребителя – на разходка, придружаване до учебно заведение, до работа, при посещение на личен лекар, при необходимост от посещение на държавни или общински институции;
 • Оказване на съдействие за организиране на свободното време на потребителя, насърчаване на комуникацията и поддържането на социални контакти – организиране на развлечения и занимания в дома и извън него, четене на книги и вестници.
 1. Грижи се за здравето и безопасността на потребителя, като предлага мерки за намаляване или отстраняване (ако е възможно) на рисковете в дома му, а при спешен случай незабавно информира личния лекар на потребителя и посоченото за контакт лице.
 2. Предоставя еднократни социални услуги (битови, административни, медицински, др.) по молба на потребителя – съдействие и придружаване при подаване на документи в пенсионен отдел, Дирекция „Социално подпомагане, Общината, и др., при снабдяване с помощни средства, при изготвяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК, РЕЛК, както и при настаняване или напускане на болница, грижи след болнично лечение, рехабилитация и др.
 3. Поддържа редовна връзка с роднините/близките и им предоставя текуща информация за състоянието на потребителя.
 4. Води задължителната работна документация и отчетност, утвърдена по проекта.

Място и условия за изпълнение на длъжността

 1. Длъжността се изпълнява мобилно, в домовете на потребителите от целевата група на проекта в гр. Гоце Делчев.
 2. Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период от 12 месеца и пълно работно време (8 часа на ден).

 

 1. Документи за кандидатстване
 2. Заявление за участие в подбора (по образец – Приложение 1);
 3. Автобиография (по образец – Приложение 2);
 4. Документ за самоличност (за справка)
 5. Копие на документи за придобита образователно-квалификационна степен; допълнителни квалификации и обучения (ако е приложимо);
 6. Копие на документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (ако е приложимо);
 7. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – ако не се подава лично.

 

Образците на заявление и автобиография могат да се изтеглят от интернет страницата на ИВЕНТИВО ЕООД – http://eventivo.eu/

 

 1. Ред за провеждане на подбора
  1. Подбор по документи.
  2. Интервю с одобрените по документи кандидати. До участие в интервю се допускат кандидати, които са представили всички необходими документи в срок и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията.

 

 1. Срок за подаване на документи:
 2. Срок за подаване на документите – до 18.10.2019 г., 12,00 часа.
 3. Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) всеки работен ден от 08,00 до 12,00 часа на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Бяло море” № 13, ет. 2, офис 1.

 

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на интернет страницата на ИВЕНТИВО ЕООД http://eventivo.eu/ до 23.10.2019 г.

 

Допълнителна информация може да бъде получена на тел. 0878 258 899 и по електронна поща: otnovonarabota@abv.bg

Във връзка с изпълнение на проект „Отново на работа“, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.032-0038-C01 по процедура BG05M9ОP001-2.032 „Социално включване в общността” от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

 

БЕНЕФИЦИЕНТЪТ ИВЕНТИВО ЕООД ОБЯВЯВА

 

Подбор на кандидати за следните длъжности:

 1. Управител, социални услуги в общността – 1 щатен брой;
 2. Социален работник – 1 щатен брой;
 3. Консултант, подкрепена заетост – 1 щатен брой.

 

 1. Информация за длъжност „Управител, социални услуги в общността“

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – завършена минимална образователна степен – „Бакалавър“ в областта педагогическите, хуманитарните, социалните, стопански и правни науки.
 2. Отлични компютърни умения – работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 3. Професионален опит – наличието на доказан управленски опит и/или опит в сферата на социалните услуги/ дейности за хора в неравностойно положение ще се счита за предимство за кандидата.

Специфични изисквания:

 1. Добро познаване на нормативните актове, свързани с осъществяването на социални дейности и предоставянето на социални услуги – закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата по предоставяне на услугите, заложени в проекта.
 2. Способност за планиране и организиране на дейността и осъществяване на контрол, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
 3. Опит при изпълнение на проекти – ще се счита за предимство.

Основни задължения и отговорности на длъжността:

 1. Изпълнява функциите на ръководител, като организира, ръководи и координира цялостната дейност на персонала по изпълнение на проектните дейности, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове.
 2. Осъществява контрол на персонала по отношение на качеството и количеството на предоставените социални и здравни услуги.
 3. Води задължителната работна документация и отчетност – изготвя оценки на индивидуалните потребности, участва в изготвянето на плановете за социално-здравни услуги и подкрепена заетост, поддържа регистри, списъци, потребителски досиета и др., съобразно изискванията на финансиращата програма и утвърдените вътрешни правила за предоставяне на услугите.
 4. Координира процеса и осигурява условия за предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране за лицата от целевите групи, от наетият по проекта специалист.
 5. Осъществява мониторинг и контрол върху качеството на работа на персонала, чрез проучване информацията в работните документи, провеждане на анкети, разговори с персонала и потребителите на услугите за обратна връзка и др.
 6. Осъществява връзки с други институции (ДСП, НПО, заведения за болнична и доболнична медицинска помощ и др.) и общински служители, при възникнала необходимост.
 7. Осигурява безопасни и здравословни условия на труд за персонала, води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд.
 8. Изготвя и утвърждава графиците за работа на наетия персонал, следи за стриктното им изпълнение и провежда оперативни съвещания, свързани с организацията на дейностите по предоставяне на услугите.
 9. Управлява предоставеното му имущество, отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база и контролира икономичното и целесъобразно изразходване на материалите и консумативите.

Място и условия за изпълнение на длъжността

 1. Длъжността се изпълнява в офиса на проекта в гр. Гоце Делчев.
 2. Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период от 13 месеца и непълно работно време (4 часа на ден).

 

 1. Информация за длъжност „Социален работник“

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – завършена минимална образователна степен – „Бакалавър“ в областта педагогическите, хуманитарните, социалните, стопански и правни науки.
 2. Отлични компютърни умения – работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 3. Професионален опит – наличието на доказан опит в сферата на социалните услуги/ дейности за хора в неравностойно положение ще се счита за предимство за кандидата.

Специфични изисквания:

 1. Познаване на нормативните актове, свързани с осъществяването на социални дейности и предоставянето на социални услуги – закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата по предоставяне на услугите, заложени в проекта.
 2. Лични качества – комуникативност, организираност и отговорност, умения за работа с лица с увреждания; умения за индивидуална работа и работа в екип; технически умения за работа с документи и с офис техника.

Основни задължения и отговорности на длъжността:

 1. Оказва подкрепа на лицата от целевата група на проекта, по отношение на тяхната социална интеграция, като:
 • Проучва индивидуалните потребности на участниците от целевите групи и изготвя оценка на потребностите от социално-здравни услуги по утвърдения формуляр.
 • Оказва специализирана помощ, подкрепа и социално консултиране на потребителите на услугите, като спазва нормативните документи, касаещи дейността – установяване на първоначален контакт, поддържане на връзка, информиране, ориентиране, посредничество, като описва информацията в работните документи.
 • Насочва и/или придружава потребителите до други социални и/или здравни институции и организации в общината.
 • Предоставя компетентни съвети, актуална информация, споделя опит и знания в областта на социалната закрила, социалните дейности и достъпа до социални услуги.
 1. Осъществява методическо ръководство на персонала по отношение на качеството и количеството на предоставените социални и здравни услуги.
 2. Води задължителната работна документация и отчетност съгласно нормативните изисквания и указанията на финансиращата програма – изготвя оценки на потребностите, индивидуални планове и отчетни документи, поддържа регистри, списъци, досиета, съобразно изискванията на финансиращата програма и утвърдените вътрешни правила за предоставяне на услугите, като има свобода да проявява инициативност и съгласува работата си с другите специалисти по проекта.
 3. Осъществява мониторинг (самостоятелно или съвместно с управителя) върху качеството на работа на персонала, предоставящ услугите в домашна среда, чрез проучване информацията в работните документи, посещения в дома на потребителите, разговори за обратна връзка от потребителите на услугите и др.
 4. Осъществява връзки с други институции (ДСП, ОЗД, РПУ, НПО, заведения за болнична и доболнична медицинска помощ и др.) и общински служители, при възникнала необходимост.

Място и условия за изпълнение на длъжността

 1. Длъжността се изпълнява в офиса на проекта в гр. Гоце Делчев.
 2. Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период от 13 месеца и пълно работно време (8 часа на ден).

 

III. Информация за длъжност „Консултант, подкрепена заетост“

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – завършена минимална образователна степен – „Бакалавър“ в областта педагогическите, хуманитарните, социалните, стопански и правни науки.
 2. Отлични компютърни умения – работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 3. Професионален опит – наличието на доказан опит в сферата на заетостта и/или социалните услуги/ дейности ще се счита за предимство за кандидата.

Специфични изисквания:

 1. Добро познаване на нормативната база, регламентираща трудовата дейност, безопасността на труда и правата на работещите.
 2. Организационни и лични качества – комуникативност, организираност и отговорност, умения за работа с лица в неравностойно положение; умения за индивидуална работа и работа в екип; технически умения за работа с документи и с офис техника.

Основни задължения и отговорности на длъжността:

 1. Оказва подкрепа на лицата от целевата група на проекта, по отношение на тяхната успешна трудова реализация и развиване на уменията им за търсене, намиране и задържане на работа в сферата на пазарната икономика, като:
 • Изготвя оценка на специфичните потребности от консултиране и подкрепа на всеки един от участниците.
 • Разработва индивидуални трудови и/или терапевтични и/или интеграционни програми за всяко лице и оказване на съдействие за тяхното изпълнение.
 • Предоставя компетентни съвети, актуална информация, споделя опит и знания в определени области – трудово право, социална интеграция, личностно развитие, образование и квалификация и др.
 • Информира за свободните работни места в общината, консултира за подходящите професии, съобразено с желанията и способностите на отделния човек.
 • При необходимост придружава лицата при контакти с потенциални работодатели или за интервю с нов работодател.
 • Консултира лицата по проблеми и трудности, свързани с включването и упражняването на конкретна трудова дейност.
 • Подпомага формирането на умения за свързване на индивидуалните способности с изискванията на желаната професия.
 • Оказва помощ за усвояване на базови умения за работа с компютър и интернет за търсене на подходяща работа, подготовка на автобиография, мотивационно писмо, молба за постъпване на работа и др.
 1. Провежда с лицата индивидуални сесии за кариерно консултиране, ориентиране и подкрепа на професионалната реализация.
 2. Организира и провежда сесии за групово професионално консултиране за развитие на умения и компетенции за включване и интегриране на пазара на труда.
 3. Създава и поддържа работна документация на всички лица, с които работи.
 4. Изготвя протоколи и присъствени списъци за всяка проведена индивидуална и групова сесия за професионално консултиране и подкрепа.

Място и условия за изпълнение на длъжността

 1. Длъжността се изпълнява в офиса на проекта в гр. Гоце Делчев.
 2. Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период от 13 месеца и пълно работно време (8 часа на ден).

 

 1. Документи за кандидатстване
 2. Заявление за участие в подбора (по образец – Приложение 1);
 3. Автобиография (по образец – Приложение 2);
 4. Документ за самоличност (за справка)
 5. Копие на документи за придобита образователно-квалификационна степен; допълнителни квалификации и обучения (ако е приложимо);
 6. Копие на документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (ако е приложимо);
 7. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – ако не се подава лично.

 

Образците на заявление и автобиография могат да се изтеглят от <<ТУК>> или да се получат от Информационния център в Община Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2.

 

 1. Ред за провеждане на подбора
  1. Подбор по документи.
  2. Интервю с одобрените по документи кандидати. До участие в интервю се допускат кандидати, които са представили всички необходими документи в срок и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията.

 

 1. Срок за подаване на документи:

Срок за подаване на документите – до 27.09.2019 г., 17,00 часа.

Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2 – Информационен център.

 

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто да бъдат обявени на интернет страницата на ИВЕНТИВО ЕООД и на информационното табло на служебния вход на сградата на общината до 02.10.2019 г.