Проекти

ПРОЕКТИ№: BG16RFOP002-2.097-3349

„Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Иновации и конкурентоспособност,
BG16RFOP002-2.097 – „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерк

Prilojenie 2№: BG16RFOP002-2.095-2772

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Иновации и конкурентоспособност,
BG16RFOP002-2.095 – Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Prilojenie 1
.Оперативна програма –  Иновации и конкурентоспособност

Приоритетни оси      –    Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

Наименование на процедура    –    Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Код на процедура  – BG16RFOP002-2.073

Наименование на проекта/информацията

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Срок на изпълнение, месеци  3

Наименование на проекта/информацията на английски език

Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19

Кратко описание на проекта/информацията

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Кратко описание на проекта/информацията на английски език

Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19

Цел/и на проекта/информацията

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

_Plakat

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси 2014-2020

Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Наименование на процедура: BG05M9OP001-2.032 „Социално включване в общността“

Наименование на проекта: BG05M9OP001-2.032-0038 „Отново на работа“

Срок на изпълнение: 15 месеца (01.09.2019 г. – 01.12.2020 г.)

Стойност на проекта: 199 915,98 лв., от които от които 169 928,58 лв. европейско и 29 987,40 лв. национално съфинансиране.

Бенефициент: „Ивентиво“ ЕООД

Партньор: Фондация Стъпка по стъпка“

 

Местонахождение изпълнението на проекта: Община Гоце Делчев

 

Кратко описание на проектното предложение:

Основната цел на проекта е да се насърчи социалното включване на хора с увреждания и лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството (включително деца) на територията на община Гоце Делчев, чрез предоставяне на интегрирани междусекторни услуги за подкрепа на личностната и професионална реализация.

Специфичните цели са:

 1. Повишаване на уменията за социална адаптация, личностна реализация и активно поведение на пазара на труда на хора с увреждания и неактивни/ безработни лица, чрез прилагане на комплексни интегрирани мерки и услуги за индивидуална подкрепа.
 2. Повишаване на възможностите за професионална реализация на хора с увреждания и други лица в неравностойно положение, посредством включването им в специализирани обучения по ключови компетентности, професионално и бизнес ориентиране и подкрепа за достъп до заетост.

В проекта ще се включат 40 лица, жители на община Гоце Делчев, представители на целевите групи:

 • хора с увреждания над 18 г. и техните семейства;
 • семейства с деца, вкл. в риск и с увреждания;
 • 10 служители на кандидата/партньора.

Проектните цели ще бъдат постигнати с изпълнението на следните основни дейности:

 • Предоставяне на услуги за социално включване за пълнолетни лица с увреждания или в риск, основани на индивидуален подход и потребности;
 • Мотивационна, психологическа и друг тип подкрепа за целевите групи, според тяхната индивидуална потребност;
 • Предоставяне на обучения за придобиване на ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот;
 • Подкрепа за намиране на работа и други подкрепящи услуги за подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и на лицата, които полагат грижи за зависими членове на семейството, включително и чрез предоставяне на подкрепящи иновативни социални услуги в общността за лицата с увреждания;
 • Информационни кампании за информиране на работодателите и обществото за възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля за обществеността като цяло.

Предвижда се по проекта да бъде назначен персонал за предоставяне на услуги за социално включване за пълнолетни лица с увреждания или в риск, както следва:

 • управител на социални услуги в общността – 1;
 • социален работник – 1;
 • консултант подкрепена заетост – 1;
 • медицинска сестра – 1;
 • социални асистенти – 10.

В рамките на 12 месеца на одобрените и включени в проекта потребители ще се предоставят както социални услуги за лична помощ („социален асистент“), така и при необходимост здравни услуги (придружаване до здравно заведение, смяна на превръзки, измерване на кръвно налягане, поставяне на инжекции и др,) и специализирани услуги (психологическа и мотивационна подкрепа, консултиране за включване в рехабилитационни и терапевтични програми и др.). Услугите ще се предоставят както в домашна среда, така и извън нея, с цел максимално задоволяване индивидуалните потребности на лицата от целевите групи. Изборът на вида услуги и тяхната продължителност ще се извършва с участието на потребителите, въз основа на направената оценка на потребностите и възможностите на проекта. Посредством услугите на социалните асистенти хората с увреждания ще получат помощ за включването им в другите дейности по проекта, участието им в мероприятия в общността и осъществяване на контакти с потенциални работодатели.

Чрез предоставяне на почасови услуги в домашна среда за зависимите от грижи пълнолетни възрастни в семействата от целевата група ще се реализира възможност за неактивните/ безработни членове на семейството да се включат в планираните по проекта дейности за подкрепа за включване в трудова заетост.


Ивентиво ЕООД е партньор на Фондация “Стъпка по стъпка” по  ПРОЕКТ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Код на процедура   BG05M9OP001-2.009

Наименование на проектно предложение

“Стартирай днес”

Срок на изпълнение, месеци  14

Кратко описание 

Общата цел на проекта е насърчаване на социалното включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги, чрез разработване и изпълнение на мерки за подкрепа на личностното и професионално развитие и формиране на умения за самостоятелен живот.

Специфичните цели на проекта са:

 1. Подкрепа за личностно развитие и формиране на умения за самостоятелен живот на деца и младежи, включително такива с увреждания и в риск, които ползват резидентна грижа, чрез разработване и прилагане на комплексни програми за групова и индивидуална работа.

 2. Повишаване на възможностите за бъдеща професионална реализация на деца и младежи в неравностойно положение, посредством включването им в специализирани обучения по ключови компетентности, професионално ориентиране и подкрепа за достъп до образование.

Целевата група, обхваната в проекта включва 80 деца и младежи в неравностойно положение, включително и с увреждания, настанени в резидентни услуги на територията на общините Гоце Делчев, Крумовград, Берковица, Момчилград и Свиленград.

Поставените цели ще бъдат постигнати с изпълнение на следните основни дейности:

 1. Разработване и прилагане на комплексни програми за групова и индивидуална работа насочена към професионалното и личностно развитие,

 2. Оказване на подкрепа за достъп до образование, придобиване и развиване на умения за самостоятелен живот и др.;

 3. Включване на децата и младежите от целевите групи в обучения по ключови компетентности – общуване на чужди езици и дигитална компетентност;

 4. Предоставяне на специализирано обучение на младежите над 16 г., насочено към професионалната реализация – ориентиране на пазара на труда, генериране на бизнес идеи и формиране на предприемачески умения.