Социални услуги

ИВЕНТИВО ЕООД е лицензиран доставчик на социални  услуги.

 

acessibilidade

 

Наименование на предлаганата услуга: СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

 

social-services-for-elderly-4

Целеви групи:

 • самотно живеещи възрастни хора;
 • хора в риск от социална изолация – липса на социални контакти и социални взаимодействия, чувство за неадекватност, крайна чувствителност за негативни отзиви и др.;
 • хора с проблеми, свързани със социализацията и общуването;
 • хора с увреждания – лека степен на умствена изостаналост, психични заболявания, различни форми на деменция, зависими от психоактивни вещества, лица в изразен депресивен епизод, както и такива напуснали специализирана институция – социални домове или лечебни заведения, хора с ограничена възможност за комуникация и запълване на свободното време;
 • хора, преживели психо травма, след диагностициране на онкологични, психиатрични и  неврологични диагнози
 • хора след оперативен период и възстановяване, които са ограничили максимално социалната си среда и форми на общуване;
 • Социалният асистент е подходящ и за хора, които имат притеснения, трудности и задръжки в общуването и са се затворили в себе си, което ги подлагала на риск от изпадане в дълготрайна социална изолация.

Дейности:

 • Оказване на помощ при поддържане на ежедневна лична хигиена и добър външен вид с участието на потребителя, с цел да се избегне зависимост и да се усвоят умения за самостоятелен и независим живот;
 • Съдействие и контрол при вземането на лекарства, придружаване в лечебни заведения, санаториално лечение и рехабилитация;
 • Разнообразяване на ежедневието – четене на глас на вестници, списания, книги, настолни игри;
 • Организиране на ежедневните дейности, съобразно интересите на лицето с цел мотивация, социална ангажираност и създаване на различни форми на социални контакти и комуникация;
 • Придружаване извън дома – разходка, културни мероприятия и др., според потребностите и в рамките на специфичните възможности на потребителя;
 • Подпомагане на хора с увреждания, напуснали специализирана институция. Оказване на помощ и подкрепа на техните близки във връзка със социализирането на пациента и активното му възстановяване в домашна среда
 • Административна помощ, свързана със социалните, пенсионните и здравните права и процедури – попълване и подаване на документи след консултация с експертите на Центъра;
 • Подпомагане на общуването, в създаването и поддържането на социални контакти;
 • При необходимост – пазаруване на храна, лекарства и дребни вещи за дома с участието на обслужваното лице;
 • Заплащане на битови сметки – веднъж месечно;
 • Поддържане на връзка със семейството на потребителя и предоставяне на текуща информация за състоянието му;
 • Съдействие и организиране, при  желание на лицето, на допълнителни услуги– фризьор, маникюрист и педикюрист, бръснар и т.н.

mzkvciivhaeffozlxgpn

ПРОЕКТИ


Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси 2014-2020

Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Наименование на процедура: BG05M9OP001-2.032 „Социално включване в общността“

Наименование на проекта: BG05M9OP001-2.032-0038 „Отново на работа“

Срок на изпълнение: 15 месеца (01.09.2019 г. – 01.12.2020 г.)

Стойност на проекта: 199 915,98 лв., от които от които 169 928,58 лв. европейско и 29 987,40 лв. национално съфинансиране.

Бенефициент: „Ивентиво“ ЕООД

Партньор: Фондация Стъпка по стъпка“

 

Местонахождение изпълнението на проекта: Община Гоце Делчев

 

Кратко описание на проектното предложение:

Основната цел на проекта е да се насърчи социалното включване на хора с увреждания и лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството (включително деца) на територията на община Гоце Делчев, чрез предоставяне на интегрирани междусекторни услуги за подкрепа на личностната и професионална реализация.

Специфичните цели са:

 1. Повишаване на уменията за социална адаптация, личностна реализация и активно поведение на пазара на труда на хора с увреждания и неактивни/ безработни лица, чрез прилагане на комплексни интегрирани мерки и услуги за индивидуална подкрепа.
 2. Повишаване на възможностите за професионална реализация на хора с увреждания и други лица в неравностойно положение, посредством включването им в специализирани обучения по ключови компетентности, професионално и бизнес ориентиране и подкрепа за достъп до заетост.

В проекта ще се включат 40 лица, жители на община Гоце Делчев, представители на целевите групи:

 • хора с увреждания над 18 г. и техните семейства;
 • семейства с деца, вкл. в риск и с увреждания;
 • 10 служители на кандидата/партньора.

Проектните цели ще бъдат постигнати с изпълнението на следните основни дейности:

 • Предоставяне на услуги за социално включване за пълнолетни лица с увреждания или в риск, основани на индивидуален подход и потребности;
 • Мотивационна, психологическа и друг тип подкрепа за целевите групи, според тяхната индивидуална потребност;
 • Предоставяне на обучения за придобиване на ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот;
 • Подкрепа за намиране на работа и други подкрепящи услуги за подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и на лицата, които полагат грижи за зависими членове на семейството, включително и чрез предоставяне на подкрепящи иновативни социални услуги в общността за лицата с увреждания;
 • Информационни кампании за информиране на работодателите и обществото за възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля за обществеността като цяло.

 

Предвижда се по проекта да бъде назначен персонал за предоставяне на услуги за социално включване за пълнолетни лица с увреждания или в риск, както следва:

 • управител на социални услуги в общността – 1;
 • социален работник – 1;
 • консултант подкрепена заетост – 1;
 • медицинска сестра – 1;
 • социални асистенти – 10.

В рамките на 12 месеца на одобрените и включени в проекта потребители ще се предоставят както социални услуги за лична помощ („социален асистент“), така и при необходимост здравни услуги (придружаване до здравно заведение, смяна на превръзки, измерване на кръвно налягане, поставяне на инжекции и др,) и специализирани услуги (психологическа и мотивационна подкрепа, консултиране за включване в рехабилитационни и терапевтични програми и др.). Услугите ще се предоставят както в домашна среда, така и извън нея, с цел максимално задоволяване индивидуалните потребности на лицата от целевите групи. Изборът на вида услуги и тяхната продължителност ще се извършва с участието на потребителите, въз основа на направената оценка на потребностите и възможностите на проекта. Посредством услугите на социалните асистенти хората с увреждания ще получат помощ за включването им в другите дейности по проекта, участието им в мероприятия в общността и осъществяване на контакти с потенциални работодатели.

Чрез предоставяне на почасови услуги в домашна среда за зависимите от грижи пълнолетни възрастни в семействата от целевата група ще се реализира възможност за неактивните/ безработни членове на семейството да се включат в планираните по проекта дейности за подкрепа за включване в трудова заетост.

 


Ивентиво ЕООД е партньор на Фондация “Стъпка по стъпка” по  ПРОЕКТ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Код на процедура   BG05M9OP001-2.009

Наименование на проектно предложение

“Стартирай днес”

Срок на изпълнение, месеци  14

Кратко описание 

Общата цел на проекта е насърчаване на социалното включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги, чрез разработване и изпълнение на мерки за подкрепа на личностното и професионално развитие и формиране на умения за самостоятелен живот.

Специфичните цели на проекта са:

 1. Подкрепа за личностно развитие и формиране на умения за самостоятелен живот на деца и младежи, включително такива с увреждания и в риск, които ползват резидентна грижа, чрез разработване и прилагане на комплексни програми за групова и индивидуална работа.

 2. Повишаване на възможностите за бъдеща професионална реализация на деца и младежи в неравностойно положение, посредством включването им в специализирани обучения по ключови компетентности, професионално ориентиране и подкрепа за достъп до образование.

Целевата група, обхваната в проекта включва 80 деца и младежи в неравностойно положение, включително и с увреждания, настанени в резидентни услуги на територията на общините Гоце Делчев, Крумовград, Берковица, Момчилград и Свиленград.

Поставените цели ще бъдат постигнати с изпълнение на следните основни дейности:

 1. Разработване и прилагане на комплексни програми за групова и индивидуална работа насочена към професионалното и личностно развитие,

 2. Оказване на подкрепа за достъп до образование, придобиване и развиване на умения за самостоятелен живот и др.;

 3. Включване на децата и младежите от целевите групи в обучения по ключови компетентности – общуване на чужди езици и дигитална компетентност;

 4. Предоставяне на специализирано обучение на младежите над 16 г., насочено към професионалната реализация – ориентиране на пазара на труда, генериране на бизнес идеи и формиране на предприемачески умения.

 

 


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s